09941288782

حتی ایام تعطیل 8 الی 20

کنتور فرعی هوشمند

کنتور فرعی هوشمند چیست؟

دلیل نیاز کنتور فرعی هوشمند برای مشترکین در اداره برق، به مشترکین خانگی، تجاری و صنعتی، تنها یک کنتور برق تخصیص داده می‌شود تا مصرف کل آنها را محاسبه و…