09941288782

حتی ایام تعطیل 8 الی 20

ارتباطات هوشمند شرکت شهاب

ارتباطات مخابراتی نوین در سامانه هوشمند پویه برق شهاب شرکت توسعه فناوری شبکه هوشمند شهاب با ارائه راهکار جدیدی در حوزه برق، مفهومی نوین را در ارتباطات مخابراتی معرفی نموده…